Poniedziałek, 24 lipiec 2017
Imieniny Kinga, Krystyna, Olga, Michalina
08:29

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - kompleksowe przygotowanie ogródka sensorycznego – 3 ścieżki (węchowa, dotykowa, słuchowa) na terenie przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim.
Sępólno Krajeńskie 14.10.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.    zaprasza do złożenia ofert na niżej wymieniony zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe przygotowanie ogródka sensorycznego – 3 ścieżki (węchowa, dotykowa, słuchowa) na terenie przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim realizowanego w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Ogólna charakterystyka oraz ilości przedmiotowego zamówienia zostały określone w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe miejsce prac budowlanych, dostawy i montażu elementów będących przedmiotem zamówienia zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy.


1.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, jeżeli beneficjent widzi potrzebę ustanowienia takich warunków
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
-    cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc),

3.    Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:
Kod: 45111291-4
Pełna nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu


4.    Termin wykonania zamówienia: 24 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

5.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Centrum Małego Dziecka i Rodziny ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólnie Kraj. do dnia 28.10.2016r. z dopiskiem kompleksowe przygotowanie ogródka sensorycznego – 3 ścieżki (węchowa, dotykowa, słuchowa) na terenie przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim realizowanego w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


6.    Warunki płatności: po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek z 60-dniowym terminem płatności.
   
7.    Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :
Danuta Daszkiewicz – 606-465-124
Kamila Damaszek – 728-212-875


8.    Do oferty należy przedłożyć:
- formularz ofertowy (załącznik Nr 1)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej ni z 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.

Załącznik :

Data utworzenia: 14.10.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8555659