Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
20:55

Aktualności

NABÓR DZIECI DO PEŁNIENIA OPIEKI U DZIENNEGO OPIEKUNA.Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. w partnerstwie z Gminą Sępólno Kraj. w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Kraj.” ogłasza nabór dzieci do pełnienia opieki u Dziennego Opiekuna. Zapisu można dokonywać do dwóch punktów: - Zalesia 36 Gmina Sępólno Kraj. – 13 miejsc - Świetlica Terapeutyczna ul. Baczyńska 2 w Sępólnie Kraj. – 10 miejsc Zainteresowani mogą składać formularze przystąpienia do projektu osobiście w siedzibie Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Kraj. lub mailowo: zlobek_sepolno@wp.pl. Proces rekrutacji trwa do 10.01.2017r. O przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów:
1) Kryteria obligatoryjne: - wiek aktywności zawodowej rodzica dziecka wyłączenie z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim; - zamieszkanie na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie; - rodzice dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa mają ukończone co najmniej 4 miesiące życia i nie ukończyły 3 rok życia;
2) Kryteria dodatkowo premiowane: - rodzice są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne; - rodzice należą do jednej z trzech kategorii: • bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy; • posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 3; • rodzic, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka; - posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 3 roku życia; - trudna sytuacja materialna rodziców dziecka; - samotne rodzicielstwo; - niepełnosprawność rodzica/dziecka; - rodzina zastępcza;
 Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy dostarczonych przez rodziców dziecka oświadczeń/zaświadczeń będących udokumentowaniem sytuacji życiowej rodziny dokona weryfikacja powyższych kryteriów w oparciu o skalę punktów od 0 do 2 (w tym 0 pkt nie spełnia danego kryterium, 2 pkt spełnia dane kryterium).
Formularze zgłoszeniowe dziecka do pełnienia opieki u Dziennego Opiekuna oraz zgłoszenia do projektu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data utworzenia: 28.10.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8565557