Piątek , 18 sierpień 2017
Imieniny Ilona, Klara, Bronislaw, Helena, Boguslaw
18:16

Inkubator przedsiębiorczości


„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”Przedmiotem projektu jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim poprzez wykorzystanie infrastruktury technicznej należącej do Gminy Sępólno Krajeńskie, pozostałej po zlikwidowanym przedsiębiorstwie w obszarze Zielonego Parku Przedsiębiorczo-ści „Krajna”. Inkubator położony będzie w doskonałej lokalizacji zarówno biznesowej jak i logistycznej.
W ramach niniejszego projektu wsparciem zostaną objęte prace przygotowawcze, obejmujące sporządzenie biznes planu oraz dokumentacji technicznej. Najważniejszą fazą projektu są prace budowlane. Wsparcie będzie dotyczyło wydatków związanych z przebudową, modernizacją i adaptacją budynku poprzemysłowego na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. W budynku znajdować się będą m.in.: pomieszczenia biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe, pokój osób zarządzających projektem, sala konferencyjno-szkoleniowa, pomieszczenia socjalne i sanitarne. Z pracami budowlanymi wiąże się także nadzór inwestorki, który będzie prowadzony równolegle.
W ramach projektu do wsparcia kwalifikują się także wydatki związane z wyposażeniem. Planuje zakupić się m.in.: wyposażenia do pomieszczeń, w tym sali konferencyjno-szkoleniowej i biur, zakup sprzętu biurowego, komputerowego wraz z siecią komputerową i monitoringiem. 
W ramach projektu wyróżniono wydatki związane z oddelegowaniem w ramach czynności pracowniczych koordynatora Projektu oraz księgowej będących pracownikami wnioskodawcy, którym zlecono realizację zadania w zakresie zarządzania i prowadzenia ewidencji księgowej Inkubatora. Projekt obejmuje również promocję zawierającą działania promocyjno-informacyjne polegające na stworzeniu portalu internetowego, zakupie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, realizacji filmowych w TV regionalnej, ogłoszeń prasowych i radiowych, organizacji akcji promocyjnych, zakupu materiałów promocyjnych oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt z udziałem przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców i samorządów lokalnych.
Wnioskowane wsparcie ma dotyczyć wszystkich elementów niniejszego projektu. Koszty związane z poszczególnymi elementami projektu zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych. Koszt kwalifikowalny inwestycji wynosi 2 631 233,42 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 841 863,39 PLN. Zgodnie z planowanym harmonogramem projekt ma zakończyć się we wrześniu 2015 r.

Realizacja projektu, zakładająca utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, która wpłynie na podniesienie kompleksowości i dostępności oferty dla przedsiębiorców. Głównym celem utworzenia Inkubatora jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i wsparcie doradcze nowo powstającym i rozwijającym się firmom i w konsekwencji wzrost zatrudnienia. Cel główny projektu będzie realizowany w oparciu o następujące cele operacyjne:
  • aktywizacja lokalnego rynku pracy,
  • podniesienie poziomu przedsiębiorczości,
  • budowa i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość,
  • udostępnianie kompleksowych usług dla przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu,
  • wsparcie początkujących przedsiębiorców, w tym studentów i absolwentów i zapobieganie ich odpływowi,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wzrost liczby nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących,
  • intensyfikacja współpracy lokalnych partnerów, m.in.: uczelni wyższych, firm, stowarzyszeń
  • pozyskiwanie nowych inwestorów,
  • wzrost konkurencyjności inwestycyjnej regionu.
Cele te zamierza się osiągnąć poprzez zaoferowanie dodatkowej powierzchni handlowo-usługowej, magazynowej i biurowej przeznaczonej na preferencyjny wynajem dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Przestrzeń będzie tak zaaranżowana by wszyscy się znali i współpracowali ze sobą oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego. Dzięki temu można stwierdzić, iż projekt zwiększy liczbę świadczonych usług dla przedsiębiorców i wpłynie na ich kompleksowość.
W związku z powyższym należy uznać, iż realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału i zdolności świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu. Dzięki utworzonemu inkubatorowi zarządzanemu przez Wnioskodawcę IOB będzie mogła poszerzyć i podnieść jakość świadczonych usług, ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Wizualizacja budynku inkubatora oraz stan przed przebudową.


02.07.2015 - Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

27.10.2015 - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego prowadzi nabór zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim.
Ilość odsłon 8629050