Można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”

Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie została ustanowiona uchwałą Nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004r.  Nagrodę stanowi łącznie statuetka Świętego Wawrzyńca oraz dyplom.


Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji, dobra Gminy Sępólno Krajeńskie.
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają:

  1. grupa co najmniej 8 radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
  2. statutowy organ wykonawczy stowarzyszenia działającego zgodnie z przepisami prawa na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;
  3. grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy.

Każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców może złożyć tylko 1 wniosek w danym roku.
Zgłoszenia kandydata dokonuje się wyłącznie na druku określonym zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów  do nagrody honorowej pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.  wzór wniosku do pobrania
Wyboru laureata nagrody dokonuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  oraz wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim.
Przyznana nagroda wręczona będzie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim podczas uroczystej sesji, która odbędzie się 10 sierpnia br.
W związku z przedstawionymi powyżej informacjami zwracam się o rozważenie kandydatur oraz składanie stosownych wniosków w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (pokój Nr 10) w terminie od dnia 15 kwietnia 2018 r. do  31 maja 2018 r.  (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) lub przesłać przy pomocy operatora pocztowego – decyduje data wpływu wniosku.


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski