Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym

– pozakonkursowym

Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, złożonej zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Czym skorupka za młodu”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.


Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19 a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.


Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie od dnia 24 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

 

 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski

 

Załączniki: