Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego wydana!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.  Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja polega na budowie obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie, o długości około 6,4 km, na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, zadanie bierze swój początek w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 25 i biegnie po wschodniej stronie miasta, włączając się ponownie do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 25. W początkowym odcinku wariant inwestycyjny przecina ciek i w tym miejscu projektowana jest budowa obiektu mostowego. Dalej biegnąc w kierunku południowym przecina tory kolejowe. W miejscu kolizji projektowany jest obiekt pod linią kolejową. Wariant zostanie poprowadzony równolegle do linii kolejowej relacji Chojnice - Nakło nad Notecią. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 planowana jest budowa skrzyżowania, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępólna budowa mostu. Włączenie do drogi krajowej nr 25 jest planowane poprzez projektowane rondo.

Poniższe kalendarium przedstawia wybrane działania z wieloletniej historii starań Gminy Sępólno Krajeńskie, Powiatu Sępoleńskiego oraz innych instytucji i osób w sprawie budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego.

 • 2002 rok

W  lipcu  2002  roku  na  zlecenie wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu Sępoleńskiego oraz przy współudziale poszczególnych zarządów dróg zostaje przeprowadzona  analiza bezpieczeństwa  ruchu drogowego. Na tej podstawie zostaje opracowany  projekt  koncepcyjny   usprawnień  ruchu na podstawowym układzie ulic Kamienia Krajeńskiego, Sępólna Krajeńskiego, Sośna i Więcborka. Projekt zawierał m.in.: koncepcje usprawnienia funkcjonowania układu dróg w naszym mieście, propozycje modernizacji głównych ciągów ulicznych, 4 warianty przeprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum miasta Sępólno Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 25.

 • 2003 rok

Przygotowane opracowanie przekazano w lipcu 2003 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy celem wykorzystania a zarazem wybrania wariantu.

W lipcu 2003r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy pozytywnie odniosła się do wariantu B wskazanego przez Gminę.  Jednocześnie poinformowano, że nie posiada środków finansowych na realizację tego zadnia oraz, że celowym jest przygotowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla tej obwodnicy.

 • 2005 rok

Gmina zleciła przygotowanie geodetom podkładów mapowych w skali 1:5000 i wyznaczenie pasa szerokości 50 m proponowanej trasy obwodnicy wariantu 3B z uwzględnieniem wszystkich kolizji, nasadzeń oraz inwentaryzację obiektów niewniesionych do zasobów geodezyjnych. Koordynatorem działań zmierzających do przygotowania spraw formalno- prawnych został Starosta Sępoleński.  W czerwcu samorządy powiatu sępoleńskiego podpisały odpowiednie porozumienie w sprawie  kosztów związanych z opracowaniem studiów techniczno – ekonomiczno- środowiskowych wraz z koncepcjami programowymi dla miast Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 Bobolice - Bydgoszcz-Oleśnica oraz miasta Więcborka w ciągu drogi wojewódzkiej 241 Tuchola - Rogoźno. Koszt opracowania tego studium wynosił 268 400 zł z czego Gmina Sępólno Kraj.  zobowiązana była do zapłaty 76 800 zł. Umowny termin wykonania opracowania to 29 grudnia 2006r. Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. został koordynatorem tego projektu. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku wraz z Biurem Projektowo Doradczym „Eko- Konsult" z Gdańska które przygotowało dla  gminy  Sępólno  Krajeńskie I etap studium zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi w tym zakresie jak i również uwarunkowaniami nałożonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, a w szczególności w kwestii wariantowania inwestycji i akceptacji poszczególnych wariantów oraz aspektów środowiskowych i wymagań dla  formy  i zawartości studium.

 • 2006 rok

W lipcu 2006r. Gmina na swej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kraj. ogłosiła konsultacje społeczne,  udostępniła do 30 września 2006r. do wglądu koncepcje studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego  wraz z koncepcjami  programowymi dla obwodnicy.

Koncepcję programowo - przestrzenną przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w dniu  28 grudnia 2006r.  celem wybrania wariantu przebiegu obwodnicy.

 • 2007 rok

Na stronie internetowej gminy od dnia 20 stycznia 2007 r. działało forum dyskusyjne dotyczące wariantów obwodnicy. Burmistrz udzielał informacji osobom uczestniczącym w forum.

 • 2008 rok

W dniu 21 kwietnia 2008 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim,  Gminą Sępólno Krajeńskie i Gminą Kamień Krajeński w sprawie aktualizacji STEŚ wraz z koncepcjami programowymi dla obwodnic miasta Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w części dotyczącej raportów oddziaływania na środowisko. Aktualizacje przekazano w sierpniu 2008 r. do GDDKiA w Bydgoszczy.

 • 2009 rok

W styczniu 2009 r. wystosowano pismo do parlamentarzystów, o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Sępólna Krajeńskiego. Natomiast w maju 2009 r. przesłano prośbę do  Ministra Infrastruktury o umieszczenie przedmiotowego zadania w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”.

W dniu 22 czerwca 2009 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim,  Gminą Sępólno Krajeńskie i Gminą Kamień Krajeński w sprawie opracowania ostatecznych raportów o oddziaływaniu na środowisko dla obwodnic miasta Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego.

Raporty o oddziaływaniu na środowisko zostały przesłane przez Powiat Sępoleński, Gminę Sępólno Krajeńskie i Gminę Kamień Krajeński w listopadzie 2009 r. do GDDKiA w Bydgoszczy.

 • 2010 rok

W 2010 r. dokonywano uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy.

 • 2011 rok

W wyniku współpracy udało się kosztem 515 tys. zł. wydanych  ze środków budżetu Powiatu oraz Gmin Sępólna Krajeńskiego, Kamienia Krajeńskiego, Więcborka i Sośna dokonać analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu koncepcyjnego usprawnień ruchu na podstawowym układzie ulic oraz opracować raporty oddziaływania na środowisko dla planowego zamierzenia. W dniu sierpniu 2011r. przekazano dokumentację do GDDKiA w Bydgoszczy. Raporty te uzyskały ostateczne akceptacje Departamentu Środowiska GDDKiA w Warszawie.

 • 2012 i 2013 rok

W dniu 10 grudnia 2012r. oraz 13 lipca 2013r., mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie zorganizowali akcje protestacyjne dot. braku postępu w budowie obwodnic, a także złożyli petycje w sprawie budowy obwodnic i remontu drogi krajowej nr 25, pod którą zebrano  ponad 2800 podpisów. Petycje w miesiącu sierpniu 2013 r. zostały przekazane do GDDKIA w Bydgoszczy.

We wrześniu 2012 r. przesłano prośbę do  Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Kamień Krajeński i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego i umieszczenie przedmiotowych zadań w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

W październiku 2013 r. przesłano prośbę do  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Kamień Krajeński i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego.

 • 2014 rok

W lutym 2014 r. przesłano prośbę do  Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Kamień Krajeński i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz remontu drogi krajowej nr 25.

W dniu 07.07.2014 r. władze Powiatu Sępoleńskiego przy współpracy z gminami z terenu powiatu przesłały do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju uchwały poszczególnych rad (Rady Powiatu Sępoleńskiego, Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Rady Miejskiej w Więcborku, Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim i Rady Gminy Sośno) w sprawie poparcia apelu w zakresie podjęcia pilnych działań budowy obwodnic miast Sępólna Krajańskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz rozbudowy drogi krajowej nr 25. 

 • 2015 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego zostały wpisane na  listę zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu do realizacji na lata 2020-2024 - długość inwestycji 8,4 km.

W dniu 14 września 2015 r. Sępólno Krajeńskie odwiedził Paweł Olszewski, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podczas wizyty przedstawiono założenia rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Minister obiecał wsparcie w staraniach o obwodnice.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad w Bydgoszczy w październiku 2015 r. ogłosiła przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno­ Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic: Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego.

 • 2016 rok

Generalna   Dyrekcja Dróg  Krajowych        Autostrad w Bydgoszczy 22 marca 2016 r. podpisała umowę na opracowanie STEŚ z Konsorcjum: Getinsa Polska   Sp.   z   o.o.,   Lider i  Getinsa - Payma S.L - Partner  z terminem realizacji 27 miesięcy od daty podpisania umowy.

Spotkanie w sprawie omówienia wariantów przebiegu obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego odbyło się w lipcu 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim. Uczestniczyli w nim samorządowcy z Powiatu Sępoleńskiego, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz przedstawiciele firmy Getinsa Polska Sp. z o.o. z Warszawy- Lider; Getinsa ­ Payma S.L - Partner, opracowującej Studium Techniczno-Ekonomiczno­ Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Spotkanie  informacyjne  dotyczące  budowy  obwodnicy  Sępólna  Krajeńskiego  w ciągu drogi krajowej nr 25 odbyło się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Na spotkaniu został zaprezentowany cel budowy obwodnicy, a także warianty jej przebiegu, które były szczegółowo analizowane.

W konsultacjach wzięli udział:

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wraz z pracownikami, samorządowcy z Powiatu Sępoleńskiego, Projektanci opracowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie.

 • 2017 rok

Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA w związku z opracowywaniem dokumentacji środowiskowej dla obwodnicy Sępólna Kraj, przesłała w marcu 2017 r. klasyfikację akustyczną terenów w obszarze przebiegu wariantów obwodnicy. Natomiast firma TPF Sp. z o.o. z Warszawy wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie planów sytuacyjnych poszczególnych wariantów dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w maju 2017 r. poinformował pisemnie właścicieli nieruchomości o możliwości zapoznania się z przebiegiem planowanych tras obwodnicy.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  wystosował w czerwcu 2017 r. pismo do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy z prośbą o rezerwę gruntów rolnych będących w zasobach OT ANR Bydgoszcz, które mogłyby stanowić grunty zamienne dla rolników, którzy utracą areał w związku z budową obwodnicy. W odpowiedzi na powyższe Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała o braku możliwości zabezpieczenia gruntów rolnych dla wywłaszczanych rolników.

Firma Velue Engineering Sp. z o.o. z Warszawy w lipcu 2017 r. poinformowała o zakończeniu i przekazaniu dokumentacji w ramach I Etapu Studium Techniczno - Środowiskowego do GDDKiA w Bydgoszczy. W niniejszym piśmie wskazano wariant 1C jako rozwiązanie optymalne do realizacji, jednak ostatecznej rekomendacji wariantu do dalszych bardziej szczegółowych analiz dokona komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, działająca przy GDDKiA w Bydgoszczy.

W październiku 2017 r. przekazano do GDDKiA w Bydgoszczy wnioski mieszkańców i stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu) na wjeździe do Sępólna Kraj. od strony Tucholi (droga 241). W odpowiedzi na powyższe GDDKiA w Bydgoszczy poinformowała, iż budowa skrzyżowań wielopoziomowych nie jest uzasadniona, ponieważ wygenerowałyby dodatkowe koszty budowy w kwocie ca. 5mln zł.

 • 2018 rok

W styczniu 2018 r. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wystosowała pismo o zorganizowanie spotkania otwartego dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli GDDKiA. Organ wskazał, iż nie przewiduje kolejnych konsultacji z mieszkańcami.

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w listopadzie 2018 r. zwrócił się  do GDDKiA w Bydgoszczy, z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej planowanego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Komisji Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

W odpowiedzi na powyższe GDDKiA poinformowała, iż posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych odbyło się dnia 07-12-2018r., a przekazane przez projektanta na posiedzenie ZOPI opracowanie STEŚ-R oraz ROOŚ były niepełne i nie było możliwości pełnego obiektywnego porównania wariantów przebiegu obwodnic  oraz wyboru wariantów do dalszych prac projektowych. Podjęto decyzję, iż powyższe opracowania  zostaną odrzucone, celem ich uzupełnienia.

 • 2019 rok

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w lutym 2019 r. wystosował pismo do GDDKiA w Bydgoszczy z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej planowanego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Komisji Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz terminu uzyskania decyzji środowiskowej.

We wrześniu 2019 r. przekazano do GDDKiA stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. dot. możliwości uwzględnienia zastosowania na przebiegu obwodnicy bezkolizyjnych rozwiązań (wiaduktów lub mostów). GDDKiA w Bydgoszczy ustosunkowując się do powyższego wskazała, iż nie zaistniały nowe przesłanki, które miałyby wpływ na zmianę rozwiązań projektowych.

W dniu 20.12.2019 r. w Warszawie  odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, na którym omawiano warianty przebiegu obwodnicy.

 • 2020 rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przesłała w maju 2020 r. zatwierdzone  protokoły z Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, w których wskazany został do realizacji wariant W1 CA jako najkorzystniejszy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 18.05.2020 r., zawiadomił o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.

Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła  Uchwałę Nr XXIII/216/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna  Krajeńskiego przez użytek ekologiczny. W treści pisma powołano się  na  uzgodnienie  Nadleśnictwa Runowo, które „ nie widzi przeciwwskazań do konieczności naruszenia lub zniesienia wskazanego użytku ekologicznego".

Na sesji Rady Powiatu Sępoleńskiego w grudniu 2020 r. w której uczestniczył Naczelnik GDDKiA  w Bydgoszczy Pan Lech Grzelczak oraz Pni Iwona Kozłowska Poseł na Sejm RP, omawiano dalszy proces prac nad STEŚ.

 • 2021 rok

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w czerwcu 2021 r. skierował pismo do RDOŚ w Bydgoszczy obejmujące treści związane z działaniem  Gminy dla dobra mieszkańców i wybraniem wariantu niekolidującego z zabudowaniami mieszkalnymi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu  24.09.2021 r. wydał    decyzję   o   środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sępólna  Krajeńskiego w ciągu drogi  krajowej nr 25", dla  wariantu,,W1 CAv2”.

            Na przestrzeni lat Burmistrz Sępólna Krajeńskiego na bieżąco przekazywał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz do biura projektowego wnioski i uwagi mieszkańców dotyczące wariantów przebiegu obwodnicy Sępólna Krajeńskiego.

Wiele osób w tym parlamentarzystów, samorządowców, instytucji na przestrzeni ponad 20 lat zaangażowało się w starania zmierzające do rozpoczęcia prac budowy obwodnicy naszego miasta. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przekazuje podziękowania wszystkim którzy udzielili swojego wsparcia -  dziękując Panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi oraz Posłom: Panu Pawłowi Olszewskiemu, Pani Iwonie Kozłowskiej, Panu Łukaszowi Schreiberowi oraz Panu Bartoszowi Kownackiemu.

Jesteśmy przekonani, że realizacja inwestycji obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w znaczący sposób poprawi jakość życia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Waldemar Stupałkowski

pdfWOO.4210.36.2016.ADS.42 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

pdfWOO.4210.36.2016.ADS.43 - charakterystyka przedsięwzięcia.pdf

pdfWOO.4210.36.2016.ADS.44 - wykaz działek.pdf

pdfWOO.4210.36.2016.ADS.45 - zalacznik graficzny W1ACv2.pdf

  Kliknij aby odsłuchać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.  Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja polega na budowie obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie, o długości około 6,4 km, na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, zadanie bierze swój początek w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 25 i biegnie po wschodniej stronie miasta, włączając się ponownie do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 25. W początkowym odcinku wariant inwestycyjny przecina ciek i w tym miejscu projektowana jest budowa obiektu mostowego. Dalej biegnąc w kierunku południowym przecina tory kolejowe. W miejscu kolizji projektowany jest obiekt pod linią kolejową. Wariant zostanie poprowadzony równolegle do linii kolejowej relacji Chojnice - Nakło nad Notecią. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 planowana jest budowa skrzyżowania, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępólna budowa mostu. Włączenie do drogi krajowej nr 25 jest planowane poprzez projektowane rondo. Poniższe kalendarium przedstawia wybrane działania z wieloletniej historii starań Gminy Sępólno Krajeńskie, Powiatu Sępoleńskiego oraz innych instytucji i osób w sprawie budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. 2002 rok W  lipcu  2002  roku  na  zlecenie wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu Sępoleńskiego oraz przy współudziale poszczególnych zarządów dróg zostaje przeprowadzona  analiza bezpieczeństwa  ruchu drogowego. Na tej podstawie zostaje opracowany  projekt  koncepcyjny   usprawnień  ruchu na podstawowym układzie ulic Kamienia Krajeńskiego, Sępólna Krajeńskiego, Sośna i Więcborka. Projekt zawierał m.in.: koncepcje usprawnienia funkcjonowania układu dróg w naszym mieście, propozycje modernizacji głównych ciągów ulicznych, 4 warianty przeprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum miasta Sępólno Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 25. 2003 rok Przygotowane opracowanie przekazano w lipcu 2003 roku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy celem wykorzystania a zarazem wybrania wariantu. W lipcu 2003r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy pozytywnie odniosła się do wariantu B wskazanego przez Gminę.  Jednocześnie poinformowano, że nie posiada środków finansowych na realizację tego zadnia oraz, że celowym jest przygotowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla tej obwodnicy. 2005 rok Gmina zleciła przygotowanie geodetom podkładów mapowych w skali 1:5000 i wyznaczenie pasa szerokości 50 m proponowanej trasy obwodnicy wariantu 3B z uwzględnieniem wszystkich kolizji, nasadzeń oraz inwentaryzację obiektów niewniesionych do zasobów geodezyjnych. Koordynatorem działań zmierzających do przygotowania spraw formalno- prawnych został Starosta Sępoleński.  W czerwcu samorządy powiatu sępoleńskiego podpisały odpowiednie porozumienie w sprawie  kosztów związanych z opracowaniem studiów techniczno – ekonomiczno- środowiskowych wraz z koncepcjami programowymi dla miast Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 Bobolice - Bydgoszcz-Oleśnica oraz miasta Więcborka w ciągu drogi wojewódzkiej 241 Tuchola - Rogoźno. Koszt opracowania tego studium wynosił 268 400 zł z czego Gmina Sępólno Kraj.  zobowiązana była do zapłaty 76 800 zł. Umowny termin wykonania opracowania to 29 grudnia 2006r. Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. został koordynatorem tego projektu. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku wraz z Biurem Projektowo Doradczym „Eko- Konsult z Gdańska które przygotowało dla  gminy  Sępólno  Krajeńskie I etap studium zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi w tym zakresie jak i również uwarunkowaniami nałożonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, a w szczególności w kwestii wariantowania inwestycji i akceptacji poszczególnych wariantów oraz aspektów środowiskowych i wymagań dla  formy  i zawartości studium. 2006 rok W lipcu 2006r. Gmina na swej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kraj. ogłosiła konsultacje społeczne,  udostępniła do 30 września 2006r. do wglądu koncepcje studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego  wraz z koncepcjami  programowymi dla obwodnicy. Koncepcję programowo - przestrzenną przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w dniu  28 grudnia 2006r.  celem wybrania wariantu przebiegu obwodnicy. 2007 rok Na stronie internetowej gminy od dnia 20 stycznia 2007 r. działało forum dyskusyjne dotyczące wariantów obwodnicy. Burmistrz udzielał informacji osobom uczestniczącym w forum. 2008 rok W dniu 21 kwietnia 2008 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim,  Gminą Sępólno Krajeńskie i Gminą Kamień Krajeński w sprawie aktualizacji STEŚ wraz z koncepcjami programowymi dla obwodnic miasta Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w części dotyczącej raportów oddziaływania na środowisko. Aktualizacje przekazano w sierpniu 2008 r. do GDDKiA w Bydgoszczy. 2009 rok W styczniu 2009 r. wystosowano pismo do parlamentarzystów, o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Sępólna Krajeńskiego. Natomiast w maju 2009 r. przesłano prośbę do  Ministra Infrastruktury o umieszczenie przedmiotowego zadania w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”. W dniu 22 czerwca 2009 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim,  Gminą Sępólno Krajeńskie i Gminą Kamień Krajeński w sprawie opracowania ostatecznych raportów o oddziaływaniu na środowisko dla obwodnic miasta Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. Raporty o oddziaływaniu na środowisko zostały przesłane przez Powiat Sępoleński, Gminę Sępólno Krajeńskie i Gminę Kamień Krajeński w listopadzie 2009 r. do GDDKiA w Bydgoszczy. 2010 rok W 2010 r. dokonywano uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy. 2011 rok W wyniku współpracy udało się kosztem 515 tys. zł. wydanych  ze środków budżetu Powiatu oraz Gmin Sępólna Krajeńskiego, Kamienia Krajeńskiego, Więcborka i Sośna dokonać analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu koncepcyjnego usprawnień ruchu na podstawowym układzie ulic oraz opracować raporty oddziaływania na środowisko dla planowego zamierzenia. W dniu sierpniu 2011r. przekazano dokumentację do GDDKiA w Bydgoszczy. Raporty te uzyskały ostateczne akceptacje Departamentu Środowiska GDDKiA w Warszawie. 2012 i 2013 rok W dniu 10 grudnia 2012r. oraz 13 lipca 2013r., mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie zorganizowali akcje protestacyjne dot. braku postępu w budowie obwodnic, a także złożyli petycje w sprawie budowy obwodnic i remontu drogi krajowej nr 25, pod którą zebrano  ponad 2800 podpisów. Petycje w miesiącu sierpniu 2013 r. zostały przekazane do GDDKIA w Bydgoszczy. We wrześniu 2012 r. przesłano prośbę do  Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Kamień Krajeński i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego i umieszczenie przedmiotowych zadań w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. W październiku 2013 r. przesłano prośbę do  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Kamień Krajeński i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. 2014 rok W lutym 2014 r. przesłano prośbę do  Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wsparcie działań mieszkańców i władz samorządowych Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Kamień Krajeński i Powiatu Sępoleńskiego, w sprawie budowy obwodnic miast Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz remontu drogi krajowej nr 25. W dniu 07.07.2014 r. władze Powiatu Sępoleńskiego przy współpracy z gminami z terenu powiatu przesłały do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju uchwały poszczególnych rad (Rady Powiatu Sępoleńskiego, Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Rady Miejskiej w Więcborku, Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim i Rady Gminy Sośno) w sprawie poparcia apelu w zakresie podjęcia pilnych działań budowy obwodnic miast Sępólna Krajańskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz rozbudowy drogi krajowej nr 25.  2015 rok Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego zostały wpisane na  listę zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu do realizacji na lata 2020-2024 - długość inwestycji 8,4 km. W dniu 14 września 2015 r. Sępólno Krajeńskie odwiedził Paweł Olszewski, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podczas wizyty przedstawiono założenia rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Minister obiecał wsparcie w staraniach o obwodnice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad w Bydgoszczy w październiku 2015 r. ogłosiła przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno­ Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic: Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. 2016 rok Generalna   Dyrekcja Dróg  Krajowych        Autostrad w Bydgoszczy 22 marca 2016 r. podpisała umowę na opracowanie STEŚ z Konsorcjum: Getinsa Polska   Sp.   z   o.o.,   Lider i  Getinsa - Payma S.L - Partner  z terminem realizacji 27 miesięcy od daty podpisania umowy. Spotkanie w sprawie omówienia wariantów przebiegu obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego odbyło się w lipcu 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim. Uczestniczyli w nim samorządowcy z Powiatu Sępoleńskiego, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz przedstawiciele firmy Getinsa Polska Sp. z o.o. z Warszawy- Lider; Getinsa ­ Payma S.L - Partner, opracowującej Studium Techniczno-Ekonomiczno­ Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Spotkanie  informacyjne  dotyczące  budowy  obwodnicy  Sępólna  Krajeńskiego  w ciągu drogi krajowej nr 25 odbyło się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Na spotkaniu został zaprezentowany cel budowy obwodnicy, a także warianty jej przebiegu, które były szczegółowo analizowane. W konsultacjach wzięli udział: Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wraz z pracownikami, samorządowcy z Powiatu Sępoleńskiego, Projektanci opracowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie. 2017 rok Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA w związku z opracowywaniem dokumentacji środowiskowej dla obwodnicy Sępólna Kraj, przesłała w marcu 2017 r. klasyfikację akustyczną terenów w obszarze przebiegu wariantów obwodnicy. Natomiast firma TPF Sp. z o.o. z Warszawy wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie planów sytuacyjnych poszczególnych wariantów dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w maju 2017 r. poinformował pisemnie właścicieli nieruchomości o możliwości zapoznania się z przebiegiem planowanych tras obwodnicy. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  wystosował w czerwcu 2017 r. pismo do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy z prośbą o rezerwę gruntów rolnych będących w zasobach OT ANR Bydgoszcz, które mogłyby stanowić grunty zamienne dla rolników, którzy utracą areał w związku z budową obwodnicy. W odpowiedzi na powyższe Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała o braku możliwości zabezpieczenia gruntów rolnych dla wywłaszczanych rolników. Firma Velue Engineering Sp. z o.o. z Warszawy w lipcu 2017 r. poinformowała o zakończeniu i przekazaniu dokumentacji w ramach I Etapu Studium Techniczno - Środowiskowego do GDDKiA w Bydgoszczy. W niniejszym piśmie wskazano wariant 1C jako rozwiązanie optymalne do realizacji, jednak ostatecznej rekomendacji wariantu do dalszych bardziej szczegółowych analiz dokona komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, działająca przy GDDKiA w Bydgoszczy. W październiku 2017 r. przekazano do GDDKiA w Bydgoszczy wnioski mieszkańców i stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu) na wjeździe do Sępólna Kraj. od strony Tucholi (droga 241). W odpowiedzi na powyższe GDDKiA w Bydgoszczy poinformowała, iż budowa skrzyżowań wielopoziomowych nie jest uzasadniona, ponieważ wygenerowałyby dodatkowe koszty budowy w kwocie ca. 5mln zł. 2018 rok W styczniu 2018 r. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wystosowała pismo o zorganizowanie spotkania otwartego dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli GDDKiA. Organ wskazał, iż nie przewiduje kolejnych konsultacji z mieszkańcami. Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w listopadzie 2018 r. zwrócił się  do GDDKiA w Bydgoszczy, z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej planowanego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Komisji Przedsięwzięć Inwestycyjnych. W odpowiedzi na powyższe GDDKiA poinformowała, iż posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych odbyło się dnia 07-12-2018r., a przekazane przez projektanta na posiedzenie ZOPI opracowanie STEŚ-R oraz ROOŚ były niepełne i nie było możliwości pełnego obiektywnego porównania wariantów przebiegu obwodnic  oraz wyboru wariantów do dalszych prac projektowych. Podjęto decyzję, iż powyższe opracowania  zostaną odrzucone, celem ich uzupełnienia. 2019 rok Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w lutym 2019 r. wystosował pismo do GDDKiA w Bydgoszczy z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej planowanego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Komisji Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz terminu uzyskania decyzji środowiskowej. We wrześniu 2019 r. przekazano do GDDKiA stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. dot. możliwości uwzględnienia zastosowania na przebiegu obwodnicy bezkolizyjnych rozwiązań (wiaduktów lub mostów). GDDKiA w Bydgoszczy ustosunkowując się do powyższego wskazała, iż nie zaistniały nowe przesłanki, które miałyby wpływ na zmianę rozwiązań projektowych. W dniu 20.12.2019 r. w Warszawie  odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, na którym omawiano warianty przebiegu obwodnicy. 2020 rok Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przesłała w maju 2020 r. zatwierdzone  protokoły z Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, w których wskazany został do realizacji wariant W1 CA jako najkorzystniejszy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 18.05.2020 r., zawiadomił o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła  Uchwałę Nr XXIII/216/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna  Krajeńskiego przez użytek ekologiczny. W treści pisma powołano się  na  uzgodnienie  Nadleśnictwa Runowo, które „ nie widzi przeciwwskazań do konieczności naruszenia lub zniesienia wskazanego użytku ekologicznego. Na sesji Rady Powiatu Sępoleńskiego w grudniu 2020 r. w której uczestniczył Naczelnik GDDKiA  w Bydgoszczy Pan Lech Grzelczak oraz Pni Iwona Kozłowska Poseł na Sejm RP, omawiano dalszy proces prac nad STEŚ. 2021 rok Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w czerwcu 2021 r. skierował pismo do RDOŚ w Bydgoszczy obejmujące treści związane z działaniem  Gminy dla dobra mieszkańców i wybraniem wariantu niekolidującego z zabudowaniami mieszkalnymi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu  24.09.2021 r. wydał    decyzję   o   środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sępólna  Krajeńskiego w ciągu drogi  krajowej nr 25, dla  wariantu,,W1 CAv2”.             Na przestrzeni lat Burmistrz Sępólna Krajeńskiego na bieżąco przekazywał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz do biura projektowego wnioski i uwagi mieszkańców dotyczące wariantów przebiegu obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Wiele osób w tym parlamentarzystów, samorządowców, instytucji na przestrzeni ponad 20 lat zaangażowało się w starania zmierzające do rozpoczęcia prac budowy obwodnicy naszego miasta. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przekazuje podziękowania wszystkim którzy udzielili swojego wsparcia -  dziękując Panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi oraz Posłom: Panu Pawłowi Olszewskiemu, Pani Iwonie Kozłowskiej, Panu Łukaszowi Schreiberowi oraz Panu Bartoszowi Kownackiemu. Jesteśmy przekonani, że realizacja inwestycji obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w znaczący sposób poprawi jakość życia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Waldemar Stupałkowski WOO.4210.36.2016.ADS.42 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf WOO.4210.36.2016.ADS.43 - charakterystyka przedsięwzięcia.pdf WOO.4210.36.2016.ADS.44 - wykaz działek.pdf WOO.4210.36.2016.ADS.45 - zalacznik graficzny W1ACv2.pdf Powered By GSpeech

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech