Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

ROZPORZĄDZENIE NR 03/0413/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie ustalenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu sępoleńskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu   chorób   zakaźnych   zwierząt   (Dz. U.   z 2020r.,    poz. 1421)    oraz    na    podstawie    art. 3, art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu                                                                          do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018r., str. 48), §   2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zarządzenia środków  podejmowanych  w związku  z ryzykiem  wystąpienia  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (Dz.U., poz. 2368) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim zarządza, co następuje.

 • § 1. §1. Wyznacza teren powiatu sępoleńskiego jako obszar, który jest szczególnie narażony na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw („obszary wysokiego ryzyka”)
 • § 2. Na obszarze powiatu sępoleńskiego nakazuje się:
 • utrzymywanie gęsi i kaczek w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych;
 • jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi i kaczek w sposób wskazany w pkt 1, ograniczenie ryzyka kontaktu bezpośredniego i pośredniego gęsi i kaczek z dzikimi ptakami polegające na udostępnianiu wybiegów pod następującymi warunkami:
  1. wybieg dla gęsi i kaczek powinien być ogrodzony,
  2. powierzchnia wybiegu powinna wynosić:
   • co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi i kaczek reprodukcyjnej,
   • maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi i kaczek rzeźnych,
  3. przed wypuszczeniem gęsi i kaczek na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu, jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w promieniu 250 m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia – nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj. celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI,
  4. teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi i kaczek,
 1. ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem lub winna zostać poddana uprzedniemu odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym,
 2. teren wybiegu dla gęsi i kaczek powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami,
 3. gęsi i kaczki należy wypuszczać na wybieg w ciągu dnia w godzinach między godz. 10.00 a 00,
 4. w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka ), należy uniemożliwić gęsiom i kaczkom dostęp do
 • w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u ptaków lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj. albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie dokumentacji przez posiadacza gęsi i kaczek potwierdzającej wykonanie czynności, o których mowa w pkt 2 lit. c, d, g.
 • § 3. Na obszarze powiatu sępoleńskiego zakazuje się:
 • pojenia i karmienia gęsi i kaczek na wybiegu,
 • stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek.
 • § 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu   w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Kujawsko   - Pomorskiego.
 • § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Magdalena Czerkawska- Tyborska

pdfRozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ustalenia środków zmiejszających ryzyko wystapienia grypy ptaków.pdf

  Kliknij aby odsłuchać w sprawie ustalenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu sępoleńskiego Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu   chorób   zakaźnych   zwierząt   (Dz. U.   z 2020r.,    poz. 1421)    oraz    na    podstawie    art. 3, art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu                                                                          do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018r., str. 48), §   2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zarządzenia środków  podejmowanych  w związku  z ryzykiem  wystąpienia  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (Dz.U., poz. 2368) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim zarządza, co następuje. § 1. §1. Wyznacza teren powiatu sępoleńskiego jako obszar, który jest szczególnie narażony na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw („obszary wysokiego ryzyka”) § 2. Na obszarze powiatu sępoleńskiego nakazuje się: utrzymywanie gęsi i kaczek w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych; jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi i kaczek w sposób wskazany w pkt 1, ograniczenie ryzyka kontaktu bezpośredniego i pośredniego gęsi i kaczek z dzikimi ptakami polegające na udostępnianiu wybiegów pod następującymi warunkami: wybieg dla gęsi i kaczek powinien być ogrodzony, powierzchnia wybiegu powinna wynosić: co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi i kaczek reprodukcyjnej, maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi i kaczek rzeźnych, przed wypuszczeniem gęsi i kaczek na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu, jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w promieniu 250 m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia – nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj. celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI, teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi i kaczek, ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem lub winna zostać poddana uprzedniemu odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym, teren wybiegu dla gęsi i kaczek powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami, gęsi i kaczki należy wypuszczać na wybieg w ciągu dnia w godzinach między godz. 10.00 a 00, w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka ), należy uniemożliwić gęsiom i kaczkom dostęp do w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u ptaków lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj. albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego; prowadzenie dokumentacji przez posiadacza gęsi i kaczek potwierdzającej wykonanie czynności, o których mowa w pkt 2 lit. c, d, g. § 3. Na obszarze powiatu sępoleńskiego zakazuje się: pojenia i karmienia gęsi i kaczek na wybiegu, stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek. § 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu   w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Kujawsko   - Pomorskiego. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Powiatowy Lekarz WeterynariiMagdalena Czerkawska- Tyborska Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ustalenia środków zmiejszających ryzyko wystapienia grypy ptaków.pdf Powered By GSpeech

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech