III sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 grudnia 2018r.

pobierz pdf1. Przyjecie protokolu z II sesji Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim.
pobierz pdf2. wniosek Przewodniczacego Rady Miejskiej – nie przedstawiac „Planu pracy Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim”.
pobierz pdf3. Przyjecie planu pracy Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim na 2019 rok.
pobierz pdf4. wniosek Przewodniczacego Rady Miejskiej – nie czytac planow pracy wszystkich komisji Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim.
pobierz pdf5. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Rewizyjnej.
pobierz pdf6. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji.
pobierzpdf 7. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Budzetu i Handlu.
pobierz pdf8. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porzadku Publicznego.
pobierzpdf 9. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
pobierz pdf10. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska.
pobierz pdf11. glosowanie nad przyjeciem planu pracy Komisji Statutowej i Pomocy Spolecznej.
pobierz pdf12. Podjecie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepolno Krajenskie.
pobierz pdf13. Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sepolno Krajenskie na 2019 rok.
pobierz pdf14. Podjecie uchwaly w sprawie zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sepolno Krajenskie na 2018 rok.
pobierz pdf15. Podjecie uchwaly w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzialki nr 69_6 obreb Piaseczno gmina Sepolno Krajenskie.
pobierz pdf16. wniosek radnego RM Z.Grzecy o wycofanie projektu uchwały w spr. bonifikaty od opłaty jednorazowej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ....
pobierz pdf17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych....
pobierz pdf18. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2019,.
pobierz pdf19. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sepolno Krajenskie na lata 2019-2021,.
pobierz pdf20. Podjecie uchwaly w sprawie wskazania Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim do dokonywania czynnosci w zakresie podrozy sluzbowych Przewodniczacego Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim,.
pobierz pdf21. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia wyborow Soltysa i Rad Soleckich oraz Przewodniczacych Zarzadow Osiedli i Zarzadow Osiedli na kadencje 2019-2023..