XXIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 sierpnia 2020r.

pdf1. 1b) Przyjęcie zmiany porządku obrad, poprzez wycofanie z porządku obrad z punku 11 podpunktu j) projektu uchwały...

pdf2. 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf3. 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf4. 8e) Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie ...

pdf5. 11a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

pdf6. 11b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok.

pdf7. 11c) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.

pdf8. 11d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Jasło.

pdf9. 11e) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych ....

pdf10. 11f) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia lub zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców ....

pdf11. 11g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie w roku szkolnym 2020 21.

pdf12. 11h) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

pdf13. 11i) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

pdf14. 11j) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

pdf15. 11k) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim ....

pdf16. 11l) Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna Krajeńskiego przez użytek ekologiczny.